بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

PMBOK
بهره وری منابع انسانی
پروژه،
ساخت و ساز شهری
عدد فازی
استاندارد
مهندسی و مدیریت ساخت
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران
بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی
مدیریت پروژه

رفتن به سایت اصلی

 
بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی
چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری
بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری
چکیده :
هدف اصلی این تحقیق، تعیین اولویت بندی مهمترین عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه
حیات پروژه های ساخت و ساز شهری بوده است. که پس از بررسی های انجام گرفته 100 عامل به عنوان عوامل
اصلی موثر بر بهره وری تعیین گردیدند. با استفاده از پرسشنامه و توزیع آن میان جامعه آماری که متشکل از
کارفرمایان، مشاورین و پیمانکاران ساخت و ساز شهری بودند، میزان تاثیر این عوامل مورد بررسی قرار گرفت. با
استفاده از دو روش شاخص اهمیت نسبی و منطق فازی پاسخ ها تحلیل و مشخص گردیدند. نتایج حاصل از این دو
روش دارای همبستگی بالایی بودند. در مرحله دوم عوامل به ترتیب اولویت عدد فازی به صورت پرسشنامه در
P.N.HR اختیار 3 شرکت پیمانکاری با رتبه 1 قرار گرفت و پس از تحلیل نتایج، مدل عددی از بهره وری به نام
ارائه گردید، که عدد بهره وری منابع انسانی در 3 شرکت را مقایسه می کرد. در مرحله سوم همان عوامل که به
ترتیب اولویت فازی بودند در قالب پرسشنامه ای دیگر در اختیار 3 شرکت پیمانکاری با رتبه های 2،1 و 3 قرار
ارائه گردید. این مدل وضعیت HR.P.S گرفت، که این بار پس از تحلیل نتایج، مدل کیفی وضعیت بهره وری به نام
بهره وری 3 شرکت را از نظر کیفی با یکدیگر مقایسه می کرد. در نهایت پس از مشخص شدن عوامل مهم بهره وری
منابع انسانی در پروژه های ساخت و ساز شهری راهکارها و پیشنهاداتی برای پیشرفت این صنعت در کشور، برای
مسئولین مرتبط با این موضوع ارئه گردید.
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول: کلیات تحقیق
-6-1 سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 7
-7-1 فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 7
-8-1 محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 7
-9-1 بهره وران تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 8
-10-1 تعریف واژهها …………………………………………………………………………………………………………….. 8
-1-10-1 بهره وری ………………………………………………………………………………………………………… 8
-2-10-1 پروژه ………………………………………………………………………………………………………………. 8
-3-10-1 مدیریت پروژه ……………………………………………………………………………………………….. 9
-4-10-1 منابع انسانی …………………………………………………………………………………………………… 9
-5-10-1 مدیریت منابع انسانی ………………………………………………………………………………………. 9
10 ………………………………………………… PMBOK -6-10-1 راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه
11………………………………………………………………………………… PLC -7-10-1 چرخه حیات پروژه
-8-10-1 فاز اجرایی چرخه حیات پروژه ……………………………………………………………………….. 12
-9-10-1 ساخت و ساز شهری ……………………………………………………………………………………… 12
-11-1 مراحل انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 13
-12-1 ساختار پایان نامه ……………………………………………………………………………………………………… 15
-1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 3
-2-1 بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………….. 4
-3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………. 4
-4-1 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 5
-5-1 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ………………………………………………………………………………. 6
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
-1-2 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 18
-2-2 تعریف کلی بهره وری …………………………………………………………………………………………………. 18
-1-2-2 تعریف لغوی بهره وری ……………………………………………………………………………………… 19
-2-2-2 تعریف کاربردی بهره وری …………………………………………………………………………………. 19
-3-2-2 تعاریف سازمان های تخصصی بین المللی برای بهره وری ……………………………………… 20
-4-2-2 تاریخچه بهره وری در ایران ……………………………………………………………………………….. 22
-3-2 انواع بهره وری …………………………………………………………………………………………………………. 22
-1-3-2 بهره وری جزئی ……………………………………………………………………………………………….. 22
-2-3-2 بهره وری کلی …………………………………………………………………………………………………. 23
-4-2 بهره وری نیروی انسانی ……………………………………………………………………………………………….. 23
-1-4-2 واحد اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی …………………………………………………………… 24
-2-4-2 روش های اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی …………………………………………………… 24
-1-2-4-2 روش نمونه گیری از کار ………………………………………………………………………….. 24
-2-2-4-2 روش ارزیابی 5 دقیقه ای…………………………………………………………………………… 25
-3-2-4-2 روش پرسشنامه کارگران ماهر…………………………………………………………………….. 25
-4-2-4-2 روش محاسبه تاخیرات توسط سر کارگران…………………………………………………… 26
-5-2-4-2 روش عکس برداری و یا فیلم برداری در بازه های زمانی……………………………….. 26
-6-2-4-2 روش زمان سنجی گروه…………………………………………………………………………….. 26
27 ………………………………………… PLP -7-2-4-2 روش تعیین شاخص بهره وری سطح پروژه
28 ……………………………………………………………… DEA -8-2-6-2 روش تحلیل پوششی داده ها
-5-2 اهمیت بهبود بهره وری در صنعت ساخت………………………………………………………………………. 28
-1-5-2 عوامل موثر بر بهره وری…………………………………………………………………………………….. 29
-6-2 نقدی بر تحقیقات گذشته……………………………………………………………………………………… 33
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
-1-3 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 35
-2-3 روش تحقیق در بررسی کیفی ………………………………………………………………………………………… 35
-3-3 روش تحقیق در بررسی کمی ……………………………………………………………………………………….. 36
-4-3 دیاگرام روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 37
در پروژه های ساخت و ساز شهری PLC فصل چهارم: بررسی بهره وری منابع انسانی با رویکرد
-1-4 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 39
-2-4 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 39
-1-2-4 تعیین حجم نمونه آماری …………………………………………………………………………………… 40
-2-2-4 استفاده از روش آماری ……………………………………………………………………………………….. 40
-3-4 روش طراحی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. 41
-1-3-4 عوامل موثر بر بهره وری ساخت بر اساس تحقیقات مشابه انجام شده گذشته……………. 41
-2-3-4 عوامل موثر بر اساس مستندات فنی پروژه های گذشته …………………………………………… 41
-3-3-4 نظرات متخصصین با تجربه، کارشناسان و اساتید دانشگاهی ……………………………………. 41
-4-4 اجزای پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………… 42
-5-4 خصوصیات و اهداف پرسشنامه …………………………………………………………………………………… 43
-6-4 دسته بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در ساخت و ساز شهری ………………………… 46
-7-4 روایی سئوالات پرسشنامه …………………………………………………………………………………………… 47
-8-4 پردازش داده ها ………………………………………………………………………………………………………….. 47
-9-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………….. 48
-1-9-4 روش شاخص اهمیت نسبی ………………………………………………………………………………. 48
-2-9-4 روش منطق فازی ………………………………………………………………………………………………. 48
-1-2-9-4 مقدمه ای بر منطق فازی …………………………………………………………………………….. 49
-2-2-9-4 اعداد فازی ذوزنقه ای ……………………………………………………………………………….. 50
-3-2-9-4 اعداد فازی مثلثی ………………………………………………………………………………………. 50
-4-2-9-4 عملیات ریاضی با اعداد فازی ………………………………………………………………………. 51
-5-2-9-4 تبدیل متغیرهای زبانی به اعداد فازی ……………………………………………………………. 51
-6-2-9-4 رتبه بندی پاسخ ها ……………………………………………………………………………………. 52
-10-4 نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل داده ها ………………………………………………………………….. 54
-11-4 توصیف جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………. 55
-12-4 توصیف داده ها ……………………………………………………………………………………………………….. 57
-13-4 رتبه بندی نتایج داده ها بر اساس شاخص اهمیت نسبی ……………………………………………….. 57
-1-13-4 پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. 61
-2-13-4 رتبه بندی مهمترین عوامل بر اساس روش شاخص اهمیت نسبی در هر دسته …………. 62
-14-4 تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش فازی ……………………………………………………………….. 62
-1-14-4 رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی ……………………………………… 62
-2-14-4 رتبه بندی مهمترین عوامل بر اساس روش فازی در هر دسته …………………………………. 73
-15-4 مقایسه نتایج به دست آمده از دو روش شاخص اهمیت نسبی و فازی ……………………………. 73
جهت مقایسه عدد بهره وری منابع انسانی P.N.HR فصل پنجم: ارائه مدل
-1-5 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 76
-2-5 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 76
-3-5 روش طراحی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………… 76
-4-5 آزمون مورد استفاده برای تحلیل داده ها ……………………………………………………………………….. 77
-5-5 تجزیه و تحلیل دادها …………………………………………………………………………………………………. 77
-1-5-5 توصیف جامعه آماری پرسشنامه ها ………………………………………………………………………….. 77
77………………………………………………………………………… P.N.HR -2-5-5 معرفی پارامترهای جدول
81……………………………………………………… P.N.HR -6-5 مقایسه نتایج به دست آمده از جدول مدل
-7-5 تفسیر عدد بهره وری منابع انسانی ……………………………………………………………………………… 84
جهت مقایسه کیفی وضعیت بهره وری منابع انسانی HR.P.S فصل ششم: ارائه مدل
-1-6 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 87
-2-6 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………….. 87
-3-6 روش طراحی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………… 87
-4-6 آزمون مورد استفاده برای تحلیل داده ها ……………………………………………………………………….. 88
-5-6 تجزیه و تحلیل دادها …………………………………………………………………………………………………. 88
-1-5-6 توصیف جامعه آماری پرسشنامه ها ……………………………………………………………………….. 88
-2-5-6 رتبه بندی سئوالات پرسشنامه سوم ……………………………………………………………………….. 88
90……………………………………………………………………………………. HR.P.S -6-6 معرفی پارامترهای مدل
91…………………………………………………………………………………. HR.P.S -7-6 روش محاسبه ماتریس
-8-6 تفسیر ماتریس وضعیت بهره وری منابع انسانی ………………………………………………………………… 93
فصل هفتم: تفسیر و نتیجه گیری
-1-7 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 98
-2-7 خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 98
-3-7 نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها ………………………………………………………………………………… 99
-4-7 ارائه راهکار برای بهبود بهره وری منابع انسانی در صنعت ساخت و ساز شهری ………………… 101
-1-4-7 عوامل مهم برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی ……………………………………………………… 101
-2-4-7 عوامل مهم تشکیل تیم پروژه ……………………………………………………………………………… 103
-3-4-7 عوامل مهم توسعه تیم پروژه ……………………………………………………………………………… 104
-4-4-7 عوامل مهم مدیریت تیم پروژه ……………………………………………………………………………. 105
-5-7 جمع بندی پیشنهادات به مدیران در سطح کلان کشور ……………………………………………………. 108
-6-7 جمع بندی پیشنهادات به مدیران پروژه ها …………………………………………………………………….. 109
-7-7 پیشنهادات برای پژوهش های آتی ……………………………………………………………………………….. 109
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………….. 111
فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………….. 112
فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………… 113
پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………. 115
پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………….. 116
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….. 1
 

 • سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان

  سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان قاچاق انسان تحقیق قاچاق انسان تحقیق قاچاق زنان تحقیق درباره قاچاق انسان تحقیق پدیده قاچاق انسان تدابیر اتخاذی مقنن در قبال قاچاق قاچاق زنان به قصد ارتکاب فحشا…

 • پروپوزال ارزیابی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک

  پروپوزال ارزیابی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک مدیریت سرمایه فکری عملکرد مالی در بانک پارسیان پروپوزال تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی رابطه مدیریت سرمایه فکری با عملکرد مالی پروپوزال تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی صنعت…

 • پاورپوینت شناسایی عوامل کلیدی توفیق در پیاده سازی EIS

  پاورپوینت شناسایی عوامل کلیدی توفیق در پیاده سازی EIS تحلیل فریدمن تحلیل عاملی اکتشافی سیستم اطلاعات اجرایی شركت صنایع تجهیزاتی نفت مدیریت اثر بخش سیستم‌های اطلاعاتی اجرایی سیستم EIS پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی اجرایی پاورپوینت شناسایی عوامل کلیدی توفیق…

 • مدیریت دارایی و بدهی

  مدیریت دارایی و بدهی ریسک پذیری ریسک نقدینگی مدیریت دارایی مدیریت بدهی دانلود مقالات رشته حسابداری دانلود مقالات حسابداری دانلود مقاله مدیریت دارایی و بدهی رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته حسابداری مدیریت دارایی و بدهی     مقدمه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 5

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 5 مبانی نظری رضایت شغلی ادبیات نظری رضایت شغلی چارچوب نظری رضایت شغلی فصل دوم پایان نامه رضایت شغلی دانلود مبانی نظری رضایت شغلی پیشینه رضایت شغلی پیشینه تحقیق رضایت شغلی پیشینه داخلی…

 • بررسی خصوصیات عایق های مایع و کاربرد آنها در در برق قدرت

  بررسی خصوصیات عایق های مایع و کاربرد آنها در در برق قدرت عایق های مایع شکست در عایق های مایع عایق های مایع در برق قدرت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی عایق های مایع اثر نوع ولتاژ در ترکیب عایقها تغییرات…

 • بررسی رفتار غیرخطی دیوار برشی بتنی دارای بازشو به روش طراحی بر اساس سطح عملکرد

  بررسی رفتار غیرخطی دیوار برشی بتنی دارای بازشو به روش طراحی بر اساس سطح عملکرد تیر کوپله دیوار کوپله دانلود مقاله دیوار برشی دارای بازشو طراحی بر اساس سطح عملکرد دانلود مقالات کارشناسی ارشد عمران سازه دانلود مقاله بررسی رفتار…

 • شناسایی عوامل موثر ایجاد مطالبات در سررسیدهای گذشته و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن

  شناسایی عوامل موثر ایجاد مطالبات در سررسیدهای گذشته و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن دانلود پایان نامه مطالبات معوق عوامل افزایش مطالبات معوق راهکارهای کاهش مطالبات معوق شناسایی عوامل موثر ایجاد مطالبات در سررسیدهای گذشته دانلود پایان نامه رشته حسابداری…

 • جزوه فیزیکال ژئودزی دکتر صدیقی

  جزوه فیزیکال ژئودزی دکتر صدیقی جزوه فیزیکال ژئودزی دکتر صدیقی رفتن به سایت اصلی جزوه فیزیکال ژئودزی دکتر صدیقی به تعداد 62 اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و ارائه دانشجویان   مراجع این جزوه .1جزوه advanced physical geodesy (پروفسور ونیچک)…

 • نقش و جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ایران

  نقش و جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ایران بازارهای سرمایه بازارهای نوظهور نقدینگی و نهادهای مالی دانلود مقالات رشته اقتصاد دانلود مقالات اقتصاد نقش و جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ایران رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته اقتصاد نقش…