بررسی نقش هوش معنوی و راهبرد های یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی بندرعباس

بررسی نقش هوش معنوی و راهبرد های یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی بندرعباس

هوش معنوی
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی
دانشجویان
پسر
دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی بندرعباس
پایان نامه روانشناسی
تعریف هوش
دیدگاه های مختلف در زمینه معنویت
متانت
عشق
توکل

رفتن به سایت اصلی

 
بررسی نقش هوش معنوی و راهبرد های یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان
پسر دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی بندرعباس
بررسی نقش هوش معنوی و راهبرد های یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویانپسر دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی بندرعباس
چکیده:
در این تحقیق ارتباط بین هوش معنوی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی
دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور تعداد 150 نفر با روش نمونه
گیری تصادفی از بین دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهر بندرعباس انتخاب شدند. پس از آن به منظور
استفاده (MSLQ) جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش معنوی و پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
شد. و برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از رگرسیون خطی به روش همزمان ، ضریب همبستگی
برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. spss پیرسون، استفاده شد. و از نرم افزار آماری 18
نتایج تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش مشخص کرد که بین هوش معنوی و خرده مقیاس های آن با
وجود دارد و خرده مقیاس های هوش معنوی پیش P<./ عملکرد تحصیلی رابطه مثبت معنادار در سطح 001
بینی کننده مناسبی برای عملکرد تحصیلی می باشند. همچنین مشخص شد که بین راهبردهای شناختی،
فراشناختی و انگیزشی یادگیری خودتنظیمی را عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد. و در نهایت نتایج تجزیه و
تحلیل رگرسیون نشان داد از بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، راهبردهای شناختی و فراشناختی و مدیریت
معنادار شدند و توانستند عملکرد P<./ 6 در سطح 001 / 6/15 و 35 ،t منابع با مقادیر بتای 41 /.و 42 /. و مقادیر
تحصیلی را در بین دانشجویان پیش بینی نمایند. در حالی که از بین راهبردهای یادگیری، راهبرد انگیزشی از
لحاظ آماری معنادار نشد و نتوانست عملکرد تحصیلی را پیش بینی نماید.
ی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 . مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
2-1 . تعریف و بیان مسأله:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
3-1 . اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:……………………………………………………………………………………………………………….. 10
4-1 . اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
1-4-1 .هدف کلی :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
2-4-1 .اهداف جزئی : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
5-1 . فرضیه های پژوهش:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
6-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات:………………………………………………………………………………………………………………….. 12
1-6-1 . تعاریف مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………. 12
2-6-1 . تعاریف عملیاتی:…………………………………………………………………………………………………………………… 13
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبانی ، سابقه و
پیشینه تحقیق)
1-2 مقدمه :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
2-2 گستره نظری مسأله مورد پژوهش :…………………………………………………………………………………………………………….. 15
1-2 -2 مفاهیم هوش :………………………………………………………………………………………………………………………. 15
1 -1-2-2 هوش :……………………………………………………………………………………………………………………………… 15
2-1-2-2 تعریف هوش :……………………………………………………………………………………………………………………. 16
3-1-2-2 انواع هوش :……………………………………………………………………………………………………………………….. 17
18……………………………………………………………………………………………………..: (PQ) 1-3-1-2-2 هوش بدنی
18…………………………………………………………………………………………………….: (IQ) 2-3-1-2-2 هوش عقلانی
18……………………………………………………………………………………………………: (EQ) 3-3-1-2-2 هوش هیجانی
19………………………………………………………………………………………………………: (SQ) 4-3-1-2-2 هوش معنوی
4-1 -2-2 عوامل تعیین کننده هوش :…………………………………………………………………………………………………… 19
ك
5-1-2-2 معنویت :……………………………………………………………………………………………………………………………. 20
2
2
1-4-6-5- ارزش های بنیادین :…………………………………………………………… 37 1-2-2
2-4-6-5- فضایل بنیادین :…………………………………………………………………. 37 1-2-2
3-4-6-5- 1-2-2 تجارب بنیادین :………………………………………………………………… 37
1- دیدگاه های مختلف در زمینه معنویت :…………………………………………………………………… 23 5-1-2-2
1-1-5-1-2-2 دیدگاه الکینز :…………………………………………………………………………………………….. 23
2-1-5-1-2-2 دیدگاه فریدمن و مکدونالد :………………………………………………………………………….. 23
3-1-5-1-2-2 دیدگاه گاردنر :……………………………………………………………………………………………. 24
4-1-5-1-2-2 دیدگاه ویلیام وست :……………………………………………………………………………………. 24
5-1-5-1-2-2 دیدگاه گروم :……………………………………………………………………………………………… 24
6-1-5-1-2-2 دیدگاه ویگلزورث :……………………………………………………………………………………. 24
2-5-1-2-2 تعاریف هوش معنوی :………………………………………………………………………………………….. 25
3-5-1-2-2 ابعاد هوش معنوی :………………………………………………………………………………………………. 28
4-5-1-2-2 مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه های مختلف :……………………………………………………….. 30
1-4-5-1-2- دیدگاه ایمونز :…………………………………………………………………………………………. 32
2-4-5-1-2-2 دیدگاه فریدمن و مکدونالد :……………………………………………………………………… 33
3-4-5-1-2-2 دیدگاه نوبل و وگان :………………………………………………………………………………… 33
4-4-5-1-2-2 دیدگاه بروس لیچفیلد :…………………………………………………………………………….. 33
5-4-5-1-2-2 دیدگاه مک مولن :…………………………………………………………………………………… 34
5-5-1-2- مؤلفه های هوش معنوی در اسلام :…………………………………………………………………………. 34
6-5-1-2-2 مدل های هوش معنوی :………………………………………………………………………………………… 35
1-6-5-1-2-2 مدل چهار مؤلفه ای کینگ :………………………………………………………………… 35
1-1-6-5-1-2-2 درك معنی فردی :……………………………………………………………….. 35
2-1-6-5-1-2-2 آگاهی متعالی :……………………………………………………………………. 35
3-1-6-5-1-2-2 تفکر انتقادی وجودی :………………………………………………………….. 35
4-1-6-5-1-2-2 حالات هوشیاری بسط یافته :…………………………………………………. 35
2-6-5-1-2-2 مدل زهر و مارشال :………………………………………………………………………… 35
3-6-5-1-2-2 مدل پنچ مؤلفه ای ایمونز :………………………………………………………………… 36

4-6-5-1-2-2 مدل پنج مؤلفه ای سیسک :……………………………………………………………….. 37
ل
4-4-6-5- قابلیت های بنیادین :………………………………………………………….. 37 1-2-2
5-4-6- نظام های نمادین :………………………………………………………………. 37 5-1-2-2
5-6-5-1-2-2 مدل امرم :………………………………………………………………………………………………………….. 37
1-5-6-5-1-2-2 هوشیاری :………………………………………………………………………………………………. 38
1-1- دقت(توجه) :………………………………………………………………………………….. 38 5-6-5-1-2-2
2-1- آگاهی فراعقلانی :…………………………………………………………………………….. 38 5-6-5-1-2-2
3-1- عمل (تمرین) :………………………………………………………………………………… 38 5-6-5-1-2-2
2-5-6-5- متانت :………………………………………………………………………………………………….. 38 1-2-2
1-2-5-6-5- تقدیس :……………………………………………………………………………………………. 38 1-2-2
2-2-5-6-5- عشق :………………………………………………………………………………………………… 38 1-2-2
3-2-5-6-5- توکل :………………………………………………………………………………………………. 38 1-2-2
3-5-6-5-1-2-2 معنا :……………………………………………………………………………………………………. 38
4-5-6-5- تعالی :………………………………………………………………………………………………….. 38 1-2-2
1-4-5-6-5- ارتباط کامل، متقابل و مستقیم به شیوهای عقلانی :………………………………… 38 1-2-2
2-4-5-6-5- کلنگری :……………………………………………………………………………………….. 39 1-2-2
5-5-6-5- صداقت :……………………………………………………………………………………………….. 39 1-2-2
1-5-5- پذیرش :……………………………………………………………………………………….. 39 6-5-1-2-2
2-5-5-6-5-1-2-2 صراحت :……………………………………………………………………………………… 39
2-2
7-5-6-5- وابستگی درونی :………………………………………………………………………………….. 39 1-2-2
1-7-5-6-5- آزادی درونی به همراه فعالیت معقول :……………………………………………… 39 1-2-2
2-7-5-6-5- آزادی :……………………………………………………………………………………….. 39 1-2-2
3-7-5-6-5-1-2-2 تشخیص :…………………………………………………………………………………… 39
4-7-5-6-5-1-2-2 درستی :……………………………………………………………………………………… 39
6-6-5-1-2-2 مدل نوبل :………………………………………………………………………………………….. 39
7-6-5-1-2-2 مدل سه مؤلفه ای وگان :……………………………………………………………………….. 39
7-5-1-2-2 اجزای هوش معنوی :……………………………………………………………………………………………… 40
6-5-6-5-1- تسلیم آرام و بی دغدغه :………………………………………………………………………… 39
1-6-5-6-5-1-2-2 آرامش :……………………………………………………………………………………… 39

2-6-5-6-5-1-2-2 عدم خودخواهی و فروتنی :…………………………………………………………… 39
م
1-7-5-1-2-2 عقل شهودی :……………………………………………………………………………………………….. 40
2-7-5-1-2-2 ادراك مستدل :…………………………………………………………………………………………… 40
3-7-5-1-2-2 آگاهی بر خواسته ها و نیات :…………………………………………………………………………. 40
4-7-5-1-2-2 قدرت و عدالت متمرکز :………………………………………………………………………………… 40
5-7-5-1-2-2 عشق و شفقت:……………………………………………………………………………………………… 40
6-7-5-1-2-2 شفا و بخشش :……………………………………………………………………………………………. 40
7-7-5-1-2-2 زندگی باشوق :……………………………………………………………………………………………. 40
8-7-5-1-2-2 زندگی باوقار، یکدلی و تعهد :……………………………………………………………………….. 41
5-1-2-2
3-2-2 عملکرد تحصیلی :…………………………………………………………………………………………………………………. 52
1-3-2-2 مفهوم عملکرد تحصیلی :……………………………………………………………………………………………… 52
2-3-2-2 عوامل موثر در عملکرد تحصیلی :…………………………………………………………………………………. 54
9-7- پیوند و خدمت خلاق :…………………………………………………………………………………….. 41
10-7-5-1-2-2 پادشاهی خداوند، شادی وتکامل، و زندگی همراه با هوش معنوی مطلوب :…………. 41
2-2-2 راهبردهای یادگیری خودتنظیمی:……………………………………………………………………………………………….. 41
1-2-2-2 تاریخچه یادگیری خودتنظیمی:……………………………………………………………………………………….. 41
2-2-2-2 مفهوم یادگیری خودتنظیمی :………………………………………………………………………………………… 42
3-2-2-2 راهبردهای یادگیری :…………………………………………………………………………………………………… 45
1-3-2-2-2 طبقه بندی راهبردهای یادگیری:……………………………………………………………………… 45
1-1-3-2-2-2 راهبردهای مرور ذهنی :………………………………………………………………………. 45
2-1-3-2-2-2 راهبردهای بسط دهی :………………………………………………………………………… 45
3-1-3-2-2-2 راهبردهای سازماندهی :………………………………………………………………………. 46
4-1-3-2-2-2 راهبردهای نظارت بر درك مطلب :……………………………………………………….. 46
5-1-3-2-2-2 راهبردهای عاطفی :……………………………………………………………………………. 46
4-2-2-2 راهبردهای یادگیری خودتنظیمی :…………………………………………………………………………………… 46
1-4-2-2-2 راهبردهای شناختی :…………………………………………………………………………………………. 46
2-4-2-2-2 راهبردهای فراشناختی :…………………………………………………………………………………….. 47
5-2-2-2 رابطه ی یادگیری خودتنظیمی وپیشرفت یادگیری :…………………………………………………………….. 48
6-2-2-2 ویژگی های یادگیرندگان برخوردار از توانایی خودتنظیمی در یادگیری :…………………………………. 48

7-2-2-2 آگاهی های فراشناختی و سبک های یادگیری :…………………………………………………………………. 50
ن
1-2- عوامل فردی :………………………………………………………………………………………………… 54 3-2-2
2-2- عوامل خانوادگی و اجتماعی :…………………………………………………………………………… 54 3-2-2
3-2- عوامل آموزشگاهی :……………………………………………………………………………………….. 54 3-2-2
4-2- جنس :………………………………………………………………………………………………………….. 54 3-2-2
3-3-2-2 مفهوم پیشرفت یا موفقیت تحصیلی :………………………………………………………………………………. 55
4- عوامل موثر بر پیشرفت و افت تحصیلی :………………………………………………………………………… 56 3-2-2
5- نظریه ی یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی :…………………………………………………………… 57 3-2-2
6- نقش خودتنظیمی در پیشرفت تحصیلی :………………………………………………………………………….. 59 3-2-2
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
72………………………………………………………………………………….: (MSLQ) 6-3 پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
-1-6-3 معرفی پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی :……………………………………………………………………… 72
2-6-3 روایی پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی :………………………………………………………………. 73
3-6-3 پایایی پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی :……………………………………………………………….. 73
4-6-3 شیوه نمره گذاری پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی :…………………………………………………. 74
7- رابطه ی خودتنظیمی یادگیری با مهارت ها و پیشرفت تحصیلی دانشجویان :…………………………. 62 3-2-2
3-2 بررسی پیشینه مطالعاتی :………………………………………………………………………………………………………………………….. 64
1-3-2 پژوهش های انجام شده پیرامون رابطه بین مؤلفه ها در خارج از کشور :…………………………………………………… 64
2-3-2 پژوهش های انجام گرفته پیرامون رابطه مؤلفه ها در ایران :……………………………………………………………………… 66
1-3 مقدمه :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69
2-3 نوع پژوهش :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69
3-3 جامعه آماری :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69
4-3 نمونه و روش نمونه گیری :………………………………………………………………………………………………………………………. 69
1-4-3 تعیین حجم نمونه :…………………………………………………………………………………………………………………………. 69
2-4-3 روش نمونه گیری :………………………………………………………………………………………………………………………… 70
5-3 ابزارهای پژوهش :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70
1-5-3 معرفی پرسشنامه هوش معنوی :……………………………………………………………………………………………….. 70
1-1-5-3 روایی پرسشنامه هوش معنوی :……………………………………………………………………………………… 70
2-1-5-3 پایایی پرسشنامه هوش معنوی :…………………………………………………………………………………….. 71

3-1-5-3 شیوه نمره گذاری پرسشنامه هوش معنوی :…………………………………………………………………….. 71
س
7-3 . نحوه اجرای تحقیق:………………………………………………………………………………………………………………………………… 74
8-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :………………………………………………………………………………………………………………. 74
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق
3-3- فرضیه پژوهشی سوم :……………………………………………………………………………………………………………………….. 81 4
4-3- فرضیه پژوهشی چهارم :…………………………………………………………………………………………………………………….. 82 4
5-3- فرضیه پژوهشی پنجم :………………………………………………………………………………………………………………………. 83 4
6-3- فرضیه پژوهشی ششم :………………………………………………………………………………………………………………………. 83 4
7-3- فرضیه پژوهشی هفتم :……………………………………………………………………………………………………………………….. 84 4
8-3- فرضیه پژوهشی هشتم :………………………………………………………………………………………………………………………. 85 4
فصل پنجم : بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی
1-5 مقدمه :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89
2-5 یافته های اصلی :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 89
3-5 محدودیت های پژوهش :…………………………………………………………………………………………………………………………. 94
4-5 پیشنهادهای پژوهش :………………………………………………………………………………………………………………………………. 95
منابع
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98
منابع غیرفارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 101
پیوست
پیوست الف) پرسشنامه هوش معنوی : …………………………………………………………………………………………………….. 110
113………………………………………………………………. (MSLQ) پیوست ب) پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
1-4 مقدمه :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76
2-4 یافته های توصیفی پژوهش :……………………………………………………………………………………………………………………… 76
1-2-4 بومی و غیربومی :……………………………………………………………………………………………………………………. 76
2-2-4 رشته تحصیلی :………………………………………………………………………………………………………………………. 77
3-2-4 سن شرکت کننده ها :………………………………………………………………………………………………………………. 78
4-2-4 وضعیت تأهل :……………………………………………………………………………………………………………………….. 79
3-4 یافته های استنباطی پژوهش :…………………………………………………………………………………………………………………….. 80
1-3-4 فرضیه پژوهشی اول :………………………………………………………………………………………………………………………. 80

2-3-4 فرضیه پژوهشی دوم :……………………………………………………………………………………………………………………….. 81
ع
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 116
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
10 . ضرایب همبستگی ساده بین باورهای انگیزشی مهارت های خود تنظیمی و عملکرد تحصیلی :…………………… 83 – جدول 4
11 . جدول خلاصه مدل رگرسیون همزمان جهت پیش بینی متغیرعملکرد تحصیلی بر اساس راهبردهای یادگیری – جدول 4
1. پرسشنامه هوش معنوی :………………………………………………………………………………………………………………… 71 – جدول 3
1. توزیع فراوانی درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب بومی و غیر – جدول 4
بومی بودن:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76
2. توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر برحسب رشته – جدول 4
تحصیلی :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 77
3. توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب سن :…………………….. 78 – جدول 4
4 . توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب وضعیت تاهل :…….. 79 – جدول 4
5. ضرایب همبستگی ساده بین هوش معنوی و عملکرد تحصیلی دانشجویان :…………………………………………….. 80 – جدول 4
6. ضرایب همبستگی ساده بین خرده مقیاس های هوش معنوی و عملکرد تحصیلی :……………………………………. 81 – جدول 4
7. ضرایب همبستگی ساده بین راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و عملکرد تحصیلی دانشجویان :…………………… 81 – جدول 4
8. ضرایب همبستگی ساده بین راهبردهای شناختی یادگیری و عملکرد تحصیلی :………………………………………… 82 – جدول 4
9. ضرایب همبستگی ساده بین راهبردهای فرا شناختی یادگیری و عملکرد تحصیلی :……………………………………. 83 – جدول 4
خودتنظیمی :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84
12 . جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس یکراهه برای پیش بینی متغیر عملکرد تحصیلی بر اساس راهبردهای – جدول 4
یادگیری خودتنظیمی:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 84
13 . جدول ضرایب معادله رگرسیونی همزمان، متغیر راهبردهایی یادگیریخودتنظیمی:……………………………………. 85 – جدول 4
14 . جدول خلاصه مدل رگرسیون همزمان جهت پیش بینی متغیرعملکرد تحصیلی بر اساس خرده مقیاس های – جدول 4
هوش معنوی :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86
15 . جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس یکراهه برای پیش بینی متغیر عملکرد تحصیلی بر اساس راهبرد های – جدول 4
یادگیری خودتنظیمی :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

16 جدول ضرایب معادله رگرسیونی همزمان، متغیر خرده مقیاس های هوش معنوی :…………………………………… 87 – جدول 4
ف
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
1 هرم هوش های چندگانه :……………………………………………………………………………………………………….. 18 – شکل شماره 2
2 مدل هوش معنوی زهر و مارشال :……………………………………………………………………………………………. 34 – شکل شماره 2

42……………………………………………………..:( 3 الگوی نظریه یادگیری خودتنظیمی پنتریچ و دی گروت( 1992 – شکل شماره 2
ص
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
1. نمودارتوزیع درصد شرکت کنندگان در پژوهش حاضر بر حسب بومی و غیربومی :………………………………… 77 – نمودار 4
2. نمودار ستونی توزیع درصد افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب رشته تحصیلی :……………………… 78 – نمودار 4
3. نمودار ستونی توزیع درصد افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب سن :……………………………………. 79 – نمودار 4

4. نمودار ستونی توزیع درصد افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب وضعیت تاهل:………………………. 80 – نمودار 4
 

 • تحقیق بررسی جایگاه مالکیت معنوی در قوانین و مقررات کشور

  تحقیق بررسی جایگاه مالکیت معنوی در قوانین و مقررات کشور دانلود تحقیق بررسی جایگاه مالکیت معنوی در قوانین و مقررات کشور ضرورت توجه به حقوق مالکیت فکری مفهوم حقوق مالکیت فکری(معنوی) نواقص و ابهامات در نظام مالکیت معنوی سیاستهای گوناگون…

 • دانلود پرسشنامه استاندارد کمرویی سموعی فرم کوتاه 20 سوالی

  دانلود پرسشنامه استاندارد کمرویی سموعی فرم کوتاه 20 سوالی پرسشنامه کمرویی دانلود پرسشنامه کمرویی پرسشنامه کمرویی کودکان پرسشنامه کمرویی سموعی دانلود پرسشنامه کمرویی سموعی پرسشنامه استاندارد کمرویی سموعی رفتن به سایت اصلی معرفی پرسشنامه کمرویی سموعی: چارچوب پرسشنامه کمرویی توسط…

 • تحلیل فیلتر موجبری پنجره ای در صفحه H با روش تطبیق مد

  تحلیل فیلتر موجبری پنجره ای در صفحه H با روش تطبیق مد روش تطبیق مد موجبر پنجره ماتریس پراكندگی رفتن به سایت اصلی

 • عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانک ملت

  عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانک ملت سپرده ها بدهی ها اوراق مشارکت ریسک نقدینگی هزینه تامین مالی دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته اقتصاد عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانک ملت دانلود مقالات کارشناسی…

 • پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی با عنوان هیجان

  پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی با عنوان هیجان هیجان موفقیت ذهن هیجانی كاركردها و جلوه‌های هیجان دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی با عنوان هیجان رابطه هوش هیجانی با موفقیت انجام پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی خرید پایان نامه کارشناسی…

 • پروپوزال پیاده سازی موفق ERP با ارائه چارچوبی از مدیریت دانش

  پروپوزال پیاده سازی موفق ERP با ارائه چارچوبی از مدیریت دانش پروپوزال erp عوامل کلیدی موفقیت erp پیاده سازی موفق erp در سازمان پروپوزال برنامه ریزی منابع سازمانی عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی ERP عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی با عنوان پیاده سازی تولید ناب در شرکت ساخت ماشین و ابزار تراکتور سازی تبریز

  پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی با عنوان پیاده سازی تولید ناب در شرکت ساخت ماشین و ابزار تراکتور سازی تبریز تولید ناب تولید ناب در ایران اجرا سیستم تولید ناب استقرار سیستم تولید ناب پیاده سازی سیستم تولید ناب…

 • تعیین دادگاه صالح برای اعمال نظارت قضایی در تابعیت رای داوری

  تعیین دادگاه صالح برای اعمال نظارت قضایی در تابعیت رای داوری تابعیت در داوری تعیین تابعیت در داوری تعارض در تابعیت رای داوری اهمیت تعیین تابعیت در داوری نظارت قضایی در تابعیت رای داوری پایان نامه تابعیت در داوری دادگاه…

 • پاورپوینت اختلال در یادگیری ریاضی رشته علوم تربیتی

  پاورپوینت اختلال در یادگیری ریاضی رشته علوم تربیتی اختلال در یادگیری ریاضی رشته علوم تربیتی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت اختلال در یادگیری ریاضی رشته علوم تربیتی به تعداد 16 اسلاید مناسب اساتید و ارائه دانشجو منبع مناسب برای مرور…

 • موارد پیدایش حق حبس و شروط آن از دیدگاه حقوقی و فقهی

  موارد پیدایش حق حبس و شروط آن از دیدگاه حقوقی و فقهی موجدات و محدوده ی حق حبس شروط حق حبس از دیدگاه فقهی شروط حق حبس از دیدگاه حقوقی موارد پیدایش حق حبس از دیدگاه فقهی موارد پیدایش حق…